Policy

Policy

Denna policy har fastställts för att understryka de grundläggande principerna som styr RS Elektroniktjänst AB´s verksamhet. Samt skall styra den dagliga verksamheten för anställda, vad gäller relation till medarbetare, kunder, leverantörer och ägare. Policyn fastställer inte bara att förhållningssätt till internationella och nationella lagar och förordningar skall kännetecknas av efterlevnad, utan också att dessa lagar utgör en lägsta nivå för vårt uppförande. Policyn innebär att våra anställda skall vara ansvarstagande inom företagets verksamhetsområde i byggandet av ett hållbart samhälle. Därav följer att vi uppmanar leverantörer, agenter, konsulter och andra samarbetspartners att följa dessa principer. Dessa principer skall också tillämpas vid utvärdering av nuvarande och potentiella samarbetspartners. Policyn gäller för RS Elektroniktjänst AB´s styrelse såväl som samtliga anställda.

Anställda

Arbetsmiljö: RS Elektroniktjänst AB strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare genom att skapa en arbetsmiljö som baserar sig på samarbete, ansvar och öppenhet. Stor vikt läggs på de anställdas välbefinnande. Företaget är förpliktigat att tillhandahålla säkra och sunda arbetsförhållanden.

Arbetsrätt: Anställda rekryteras och befordras uteslutande med sina kvalifikationer för arbete som grund och utan hänsyn till ras, religion, ålder, nationellt ursprung, sexuell läggning, politisk övertygelse, medlemskap i fackförening, civiltillstånd eller handikapp som inte hindrar arbetsuppgiften. RS Elektroniktjänst AB tolererar ingen form av trakasserier eller våld på arbetsplatsen. Tvångsarbete och/eller barnarbete är strikt förbjudet i företagets verksamhet. Vidare skall produkter från leverantörer, dess underleverantörer eller samarbetspartners, där barnarbete förekommer, inte accepteras.

Ersättning: Alla anställda skall lönesättas på ett korrekt och rättvist sätt utifrån individuella prestationer och bidrag till företagets förmåga. Lönerna som betalas skall minst motsvara enligt lag/basbehoven för våra anställda. Överenskommelser beträffande inhyrning av personal och lärlingsvillkor, skall inte företas med syfte att undgå företagets skyldigheter mot personal gällande tillämpliga lagar, socialförsäkringar, lagstiftning och föreskrifter.

Föreningsfrihet: Alla anställda skall har rätt till föreningsfrihet. RS Elektroniktjänst AB skall respektera rättigheten för alla fackligt anslutna att förhandla kollektivt. RS Elektroniktjänst AB skall, i de fall där rätten till föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar är reglerade i lag, underlätta för oberoende och fri föreningsrätt och förhandlingar med personal.

Intressekonflikt: Inga anställda får vara involverade i aktiviteter eller inneha positioner utanför RS Elektroniktjänst AB som står i konflikt med företagets affärsintressen. Sådana intressekonflikter kan även omfatta styrelseuppdrag, betydande aktieinnehav eller familjemedlems anställning.

Anställdas delaktighet: RS Elektroniktjänst AB strävar efter att upprätthålla goda förbindelser med varje anställd genom företagsinformation och processer för delaktighet, samt att respektera organisationsfrihet och rätten till kollektiva förhandlingar och avtal.

Kunder

Kundtillfredställelse: Nöjda och lojala kunder är grundläggande för vårt anseende. Ärlighet och integritet i samtliga kontakter med våra kunder är en förutsättning för en lönsam och långsiktig affärsrelation. RS Elektroniktjänst AB skall förse kunderna med korrekt produktinformation och bara göra utfästelser om våra produkter och vårt företag som vi kan leva upp till.

Produktivitet och säkerhet: RS Elektroniktjänst AB skall leverera produkter och tjänster av genomgående högt värde, kvalitet, och pålitlighet. Produktsäkerhet är av allra högsta betydelse. Samtliga produkter och tjänster skall följa relevanta regler och förordningar i detta avseende. Vårt åtagande och engagemang för kundtillfredsställelse omfattar även tillhandahållandet av en högkvalitativ eftermarknadsservice och en snabb och effektiv behandling av våra kunders angelägenheter.

Gåvor och förmåner: Gåvor, representation, ersättningar och personliga förmåner får bara erbjudas till utomstående om de är av ringa värde och är förenliga med rådande praxis. Inga gåvor, står i motsatsförhållande till tillämplig lagstiftning eller rådande praxis. Gåvor som inte uppfyller dessa krav, skall rapporteras till ledningen som bestämmer vilka åtgärder som skall vidtas.

Leverantörer

Gåvor och förmåner: Ingen av RS Elektroniktjänst AB´s anställda skall eftersträva eller acceptera gåvor eller förmåner som kan antas påverka deras affärsmässiga beslut. Gåvor som kan antas påverka affärsmässiga beslut skall rapporteras till företagets ledning, som beslutar hur frågan skall hanteras.

Mänskliga rättigheter och miljöfrågor: RS Elektroniktjänst AB skall informera leverantörer om företagets värderingar och affärsprinciper. Vi skall inte ha affärsrelationer med leverantörer som bryter mot tillämplig lagstiftning, inte upprätthåller grundläggande mänskliga rättigheter och åsidosätter miljöfrågor.

Samhälle & miljö

Lagstiftning och lokal praxis: RS Elektroniktjänst AB´s anställda måste följa alla tillämpliga lagar och förordningar i det land som företaget är verksamt i. Om det uppstår en konflikt mellan en mer restriktiv lagstiftning och policyns principer och värderingar, skall lagstiftningen gälla. Vi skall representera lokala traditioner och lokal praxis i varje land. I de fall det finns en konflikt mellan lokal praxis och policyns principer och värderingar, skall policyn ge vägledning hur den anställde bör agera.

Samhällsengagemang och bidrag: RS Elektroniktjänst AB eftersträvar att ha en verksamhet som på ett positivt och hållbart sätt bidrar till det samhälle vi är verksamma i. Företaget lämnar inga bidrag till politiska partier och gör inga politiska donationer.

RS Elektroniktjänst AB´s kärnvärden:

Respekt för andra
I alla våra kontakter med kunder, anställda och andra samarbetspartners måste vi respektera dem som människor med lika värde utan hänsyn till rang, ras, religion, ålder, nationellt ursprung, kön, sexuell läggning, politisk övertygelse, medlemskap i fackföreningar, civilstånd eller handikapp. Sålunda skall vi anstränga oss för att lyssna och respektera varje individs åsikt, även om vi inte delar den.

Öppenhet
Det är av yttersta vikt att vi skapar en atmosfär där människor vågar vara öppna. För att uppnå detta måste vi öppet erkänna våra misstag. Det är naturligt att varje människa gör misstag.

Saklighet
RS Elektroniktjänst AB skall sträva efter att fatta bästa möjliga beslut i varje enskilt fall. Besluten skall uteslutande baseras på fakta och utan förutfattade meningar. Fördomar, övertygelse och stolthet skall inte påverka besluten.